Monthly Archives: April 2017

Grep Sed Awk

    (Edited: bài viết từ cuối 2011 – ID:110 – draft state bấm nhầm publish lỡ rồi thôi)   Grep Tìm các dòng chứa chuỗi chuoi trong 1 files: $ grep “chuoi” ten_file . Tìm các dòng chứa chuỗi chuoi trong … Continue reading

Posted in Coding, Linux | Leave a comment