Monthly Archives: April 2012

The Peter principle

  Nguyên lý Peter là một nguyên lý về competency và promotion của employees – trên cơ sở là môi trường làm việc thông thường và (hầu như) không bị ảnh hưởng bởi office politics hoặc các tricks & relationships … Continue reading

Posted in CupidPolitics, Marketing, Reading | 7 Comments

Java thread-safe example

Ví dụ về thread-safe trong Java , với 1 built-in class khá thường gặp là SimpleDateFormat . (Ở đây viết dạng chạy với JUnit4 , ai chưa quen có thể copy lại thành hàm main() để chạy) @org.junit.Test   public void … Continue reading

Posted in Coding, Marketing | 5 Comments