Category Archives: Top5

Brands & Celebrities: Next Top

      Ban đầu dự kiến viết bài về Top/NextTop/Best (Đỉnh/Đầu/Nhất) , nhưng sau khi lướt qua một số trang mạng xã hội để tìm cảm hứng, tôi cảm thấy có lẽ sẽ thú vị hơn (và thu hút … Continue reading

Posted in Marketing, Skill, Top5 | 3 Comments

Kafka UI Tools

(EDITED: Đã sửa lại tiêu đề là “UI Tools” thay vì “Monitoring Tools”. Mấy hôm thiếu ngủ nên hơi mơ màng, ko chú trọng về từ ngữ, dù chỉ khác biệt 1 chút có thể gây hiểu lầm – nhất … Continue reading

Posted in Coding, Marketing, Top5 | Leave a comment

Team chat IRC style

. Top 5 team chat app (Usually web-based, i.e. available on browsers, but also has native apps on mobile) Slack Stride (HipChat) HangoutsChat Flock Flowdock   .   Runner-Up Winio   . Honorable mentions Chanty Fleep RocketChat Fuze Hive Mattermost Bitrix24 … Continue reading

Posted in Coding, Top5 | Leave a comment

Learning code online

  Tập hợp một số tài nguyên trực tuyến (websites/hyperlinks) có thể hỗ trợ các bạn trẻ học được coding từ xa, online. (last updated: 10/2017) Ở đây ưu tiên các website tiếng Việt (hoặc của người Việt) trước, phần … Continue reading

Posted in Coding, Skill, Top5 | 4 Comments

ConnectionPool Java

Top 5 Java libraries for Connection Pool of JDBC   1/ Hikari CP 2/ Vibur CP 3/ Bone CP  (deprecated) 4/ c3p0 5/ Tomcat JDBC Pool   Runner-up: Apache commons DBCP         ./.  

Posted in Coding, Top5 | Leave a comment

API mock servers

  Top 5 API mock servers (NodeJS is dominating since it is easy to setup and it can handle IO well) ApiMocker Canned Dyson MockApiServer JsonServer . Runner-Up Wiremock   . Honorable mentions Mockable Mocky ConnectApiMocker JsonPlaceHolder HttpStubServer       … Continue reading

Posted in Coding, Top5 | Leave a comment

Coding online run

  Top 5 websites to run code online (note: JavaScript already has dedicated article here): (ranked by ducquoc.wordpress.com) RexTester.com REPL.it CodePad.remoteinterview.io IDEOne.com CodeChef.com . Runner-up TIO.run . Honorable mentions https://www.jdoodle.com http://codepad.org https://c9.io/     (acquired by Amazon -> AWS Cloud9) http://coderpad.ioContinue reading

Posted in Coding, Top5 | 1 Comment

REST Clients in browser

Top 3 REST clients for Chrome: PostMan, Advanced REST Client, DHC Rest Client. + Recommended for non-Developers (QA, BA, end-users, …) : DHC REST Client. + Recommended for Developers (coders, programmers, …) : PostMan. . Top 3 REST clients for Firefox: … Continue reading

Posted in Coding, Top5 | Leave a comment

Tax code VN

  Top 5 websites to check individual tax (Personal Income Tax – PIT) – Vietnam: + http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp + https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx + http://masothuecanhan.vacom.vn/ + +   .   Top 5 websites to check company tax code – Vietnam: + + + + +   .     … Continue reading

Posted in Top5 | Leave a comment

Website technology stack

Có nhiều cách để biết được technology stack của 1 website. Cách thứ nhất là view source (HTML), kiểm tra JS+CSS trong đó. Nếu dùng công cụ như Firebug hoặc Chrome Developer Tools thì còn check được nhiều hơn. Rồi có … Continue reading

Posted in Skill, Top5 | Leave a comment