Monthly Archives: May 2013

Demi-god stories 2

Thiền tông khởi nguyên từ Ấn Độ được truyền đến đời thứ 28 là Bồ-đề-đạt-ma. Đầu thế kỷ thứ 6, Bồ-đề-đạt-ma sang Trung Quốc và được xem là Sơ tổ của Thiền tông tại đây. Sáu vị Tổ Thiền tông … Continue reading

Posted in Feeling, Reading | 2 Comments

Demi-god stories

(inspired by Management Stories and a few people) . Tự Ngã (Thích Thánh Cô – Thích Nhất Tiên – Thích Nhất An) Theo truyền thống Thiền Nhật Bản ngày xưa, những tăng sĩ đi vân du khắp nơi, nếu muốn … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | 2 Comments

Abandoned children

Hardship Cách đây một thời gian, có người hỏi tôi vì sao không viết bài giới thiệu các kiện tướng cờ của Việt Nam, mà lại giới thiệu “tụi Tàu“? Ngần ngừ 1 lúc, tôi mới trả lời, đại khái … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | 1 Comment