Monthly Archives: April 2013

Hater is just Loser

  Phần tiếng Việt “Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp. Đừng làm cuộc sống chúng ta phức tạp hơn…” . Tại sao chúng ta lại để phiền muộn xảy ra nhiều hơn như nó nên có ? Câu trả … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | 10 Comments

DNS in VietNam

[ Update 2021 fast DNS: 1.1.1.1, 1.0.0.1 (CloudFlare) 4.2.2.2, 4.2.2.4 (Level3/Verizone) 8.8.4.4, 8.8.8.8 (Google) 9.9.9.9, 149.112.112.112 (Quad9) 199.85.127.10, 199.85.127.10 (Norton/NeuStar) 208.67.222.222, 208.67.220.220 (OpenDNS/Cisco) Còn 1 số như Verisign/UltraDNS, DNSFilter, DNSWatch, AdGuardDNS, Yandex, etc… nhanh ở US/RU nhưng ở VN sẽ … Continue reading

Posted in Linux, Marketing | 6 Comments