Monthly Archives: December 2010

Career Promotion Experience

A famous quote from “The Last Lecture” of  Randy_Pausch is : “Experience is what you get when you didn’t get what you wanted.” So, let’s see some of my “experience” with promotion and bonus ;-) . 1. How you appear is … Continue reading

Posted in CupidPolitics, Feeling, Skill | 19 Comments

VN OpenSource Sites

Some Vietnamese websites for OSS and Linux/Unix fan: http://forum.ubuntu-vn.org http://diendanlinux.org http://forum.vnoss.org http://viettug.org http://vnlinux.org http://opensource.com.vn http://ubuntut.com http://tapchilinux.com http://tapchifc.pbworks.com http://saigonlinux.org http://saigonlug.org http://hanoilug.org http://hanoi.centre-linux.org http://foss.vn http://vi.openoffice.org (http://openoffice.vn) http://asianuxvietnam.vn http://hacao.com . . . . Also some well-known blogs: http://saylinux.wordpress.com http://zxc232.wordpress.com (http://zxc232.blogspot.com/) http://blog.iwayvietnam.com/tuanta http://linuxwhoami.blogspot.com http://projektantos.wordpress.com http://kythuatmaytinh.wordpress.comContinue reading

Posted in Linux, Marketing | 1 Comment

VIM for dummies

  Trong các editor trên console, thì có lẽ vi là được biết nhiều nhất, mà trong các dẫn xuất của nó, nổi tiếng nhất là vim (Vi IMprove) . Hầu như trong bản phân phối Linux nào hiện nay cũng … Continue reading

Posted in Coding, Linux, Marketing | 4 Comments

Scrum Software Development

  Việc phát triển phần mềm ngày nay càng lúc càng lưu ý hơn đến việc sử dụng lại (re-use) và đáp ứng (adapt) với thay đổi của yêu cầu khách hàng, bởi kinh nghiệm cho thấy đó là điều … Continue reading

Posted in Coding, Marketing | 2 Comments

Linux Basic Commands

  Các lệnh tương tự Windows: echo , mkdir, cd ,   $ mkdir soft $ cd soft $ echo $HOME   Lệnh xem nội dung file: cat (gần giống lệnh type trên Windows)   $ cat /etc/passwd $ cat … Continue reading

Posted in Coding, Linux | 1 Comment

Linux Directory Structure

Nhìn “bề nổi” thì cấu trúc và cách tổ chức file của Linux cũng không khác DOS/Windows và các Hệ điều hành khác là mấy. Chỉ có vài điểm khác biệt mà bạn cần phải chú ý: + Cấu trúc … Continue reading

Posted in Linux, Marketing | 14 Comments