Monthly Archives: October 2017

Courage Osho Vietnamese

    (to be updated)   ./.  

Posted in Feeling, Reading, Skill | Leave a comment

Learning code online

  Tập hợp một số tài nguyên trực tuyến (websites/hyperlinks) có thể hỗ trợ các bạn trẻ học được coding từ xa, online. (last updated: 10/2017) Ở đây ưu tiên các website tiếng Việt (hoặc của người Việt) trước, phần … Continue reading

Posted in Coding, Skill, Top5 | 4 Comments