BREAD better CRUD

 

 

CRUD là thuật ngữ thông dụng trong phát triển phần mềm, viết tắt từ Create-Read-Update-Delete , những tác vụ chủ yếu của Database. Cũng là phần cốt lõi của các thao tác tương ứng với ứng dụng phần mềm.

Tuy nhiên với ứng dụng người dùng như web, mobile thì có vẻ từ BREAD dễ nghe hơn, và cũng phù hợp hơn với giao diện web (UI): Browse-Read-Edit-Add-Delete. Và từ “crud” trong English cũng có nghĩa hơi negative, trong khi từ “bread” trong English lại có vẻ ấm áp và lấp đầy hơn.

(coin: Paul-M-Jones)

 

Mình cũng thích từ mới này – BREAD . Nó phản ánh tốt hơn về suy nghĩ thiết kế so với cái cũ CRUD.

 

About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in Coding, Reading, Skill. Bookmark the permalink.

3 Responses to BREAD better CRUD

  1. Pingback: 5 cm 1 second | DucQuoc's Blog

  2. Pingback: Vietnam Coast Guard rehearsal | DucQuoc's Blog

  3. Pingback: Gmail Schedule Action | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s