Service Mesh 2 Cloud Native

 

Introduction from microservices -> service mesh -> cloud native -> serverless computing .

 

Istio – là ứng dụng service mesh mã nguồn mở, có sử dụng phần Envoy proxy như sidecar để thực hiện các tính năng proxy và control plane (API gateway/proxy + service discovery + load balancing + auth point + etc…).
Istio chạy on top of k8s , ko cạnh tranh mà xen lẫn, để khi phát triển mạnh thì cùng với k8s làm những PaaS cổ điển như OpenShift và Cloud Foundry trở thành obsolete/redundant) . 

Ngoài Istio còn có Linkerd, Kong, Zuul và khác: https://layer5.io/landscape/

 

Nice intro video for beginners: 

 

./.

 

About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in Coding, Linux, Marketing. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s