Formal learning drawbacks

  Hôm nay lục lọi đống sách, thấy cái thời khóa biểu SV  hồi xưa :D , tự nhiên nhớ về 1 thời mọt sách, về trường lớp (học hành chính thức) các thứ . 

. DucQuoc old schedule (poor guy, nerd student!)  

.

Mấy ý kiến về hạn chế của giáo dục VN (ko liên quan cừu thuyền trưởng chuồng gà), vừa nghĩ ra được tí, cũng không tồn tại lâu . 

.

Mấy bác Hoàng Tụy, Ngô Bảo Châu, etc… góp ý Bộ Giảng Dị và Đúng Tuốt cũng có nghe đâu :D . 

 

.

.

.

 

.

./.    

.

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, husband and brother...
This entry was posted in Feeling, Marketing. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s