Tracking salary spreadsheet

A co-worker of mine has shared me a template Excel file to track annual salary.

I find it useful and therefore I’d like to share a modified version (for 2013) :

https://sites.google.com/site/ducquocvn/Template_AnnualSalary_HL.zip?attredirects=0&d=1

.

DucQuoc Tracking Salary

.

UPDATED: phần file Excel ở trên có thể nhập số tiền trực tiếp vào các ô, hoặc một số ô chỉ cần thay giá trị vài ô tham chiếu là tự tính được đúng theo công thức. Tuy nhiên phần công thức tính thuế thu nhập cá nhân (Personal Income Tax) hơi phức tạp, nên tôi xin bổ sung phần giải thích và ví dụ dưới đây:

>>

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/07/2013

với thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh:

Thuế TNCN phải nộp     =    Thu nhập tính thuế           X         Thuế suất

Trong đó:

1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản sau:

– Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành,  nghề phải tham  gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác theo quy định của pháp luật.

– Các khoản giảm trừ gia cảnh. (bản thân 9 triệu đồng/ tháng, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/người/tháng)

– Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.

2. Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

***

Ví dụ: Ông Lữ Tấn Hòa có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 90 triệu đồng (đã trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc),  ông Tấn Hòa  phải nuôi cha mẹ già (2 người) trên 60 tuổi.  Trong tháng ông Tấn Hòa không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

 Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của ông Tấn Hòa được tính như sau:

 Ông Tấn Hòa được giảm trừ các khoản sau: (từ 1/7/2013)

 +  Cho bản thân là: 9 triệu đồng.

 +  Cho 2 người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng  x 2 người =7,2 triệu đồng

 – Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân áp vào biểu thuế luỹ tiến từng phần để tính số thuế phải nộp là:

 90 triệu đồng – 9 triệu đồng – 7,2 triệu đồng =73,8 triệu đồng

 –  Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính là:

 +  Bậc 1: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

 5 triệu đồng x 5% = 0,25 triệu đồng

 +  Bậc 2: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

 (10 triệu đồng – 5 triệu đồng) x 10% = 0,5 triệu đồng

 + Bậc 3: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

 (18 triệu đồng – 10 triệu đồng) x 15% = 1,2 triệu đồng

 + Bậc 4: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

 (32 triệu đồng – 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng

 + Bậc 5: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng, thuế suất 25%:

 (52 triệu đồng – 32 triệu đồng) x 25% = 5 triệu đồng

 + Bậc 6: thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (tính thuế TNCN) trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng, thuế suất 30%:

 (73,8 triệu đồng – 52 triệu đồng) x 30% = 6,54 triệu đồng

 Như vậy, với mức thu nhập trong tháng là 90 triệu đồng, tổng số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của  ông Tấn Hòa theo biểu thuế luỹ tiến từng phần thuế TNCN là: (0,25 + 0,5 + 1,2 + 2,8 + 5 + 6,54) = 16,29 triệu đồng

>>

.

Cheers,

./.

About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in Reading, Skill. Bookmark the permalink.

3 Responses to Tracking salary spreadsheet

  1. Pingback: Sprint end DoW | DucQuoc's Blog

  2. Pingback: Sprint end DoW | DucQuoc's Blog

  3. Pingback: HTML JavaScript playgrounds | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s