Website technology stack

Có nhiều cách để biết được technology stack của 1 website.

Cách thứ nhất là view source (HTML), kiểm tra JS+CSS trong đó. Nếu dùng công cụ như Firebug hoặc Chrome Developer Tools thì còn check được nhiều hơn.

Rồi có thể check thêm DNS, hosting, … tương ứng.

Tuy nhiên hiện nay đã có nhiều website đã có dịch vụ tự động hóa các bước điều tra ở trên, vậy chúng ta cứ dùng là được rồi :)

(giống như nhiều bạn dùng netcat để scan port/server mà ko cần biết underlying là gì, vẫn có thể có Kết quả đúng)

 

.

Top 5 Websites to check Technology stack:

+ W3Techs Sites

+ Allora

+ SimilarTech

+ NetCraft Site Report

+ BuiltWith

 

.

Runner-ups (Honorable mentions):

+ Siftery

+ StackShare

+ Wappalyzer

 

.

 

Good luck :)

.

 

./.

 

About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in Skill, Top5. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s