Remove Y!M ads

Hướng dẫn loại bỏ quảng cáo trên Yahoo!Messenger :

Remove_YM_Ads

 

Đơn giản chỉ cần tải và giải nén rồi chạy tập tin no_YM_ads_3.bat sau:

https://sites.google.com/site/ducquocvn/home/no_YM_ads_3.zip

Sau đó mở lại Y!M để xem nó có affected chưa !

More info:

Tập tin batch script trên sẽ làm các thao tác đại khái như sau:

– sửa registry để thay đổi pager URL cho Y!M (fix cho Y!M 8, 9)

– sửa nội dung cache trong urls.xml trong thư mục cài đặt Y!M (cho Y!M 10)

– kiểm tra file hosts của máy local và thêm vào địa chỉ may chủ quảng cáo của Yahoo (fix cho Y!M 11 trở lên).

Chi tiết hơn thì … các bạn có thể hỏi Mrs. Google !

.

That’s it !

./.

About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in Coding, Linux. Bookmark the permalink.

1 Response to Remove Y!M ads

  1. Pingback: Some shared files | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s