Mind-mapping tools

Mind map là một khái niệm được phổ biến bởi Tony Buzan, và hiện nay được xem như một hình thức take note và hỗ trợ ghi nhớ hiệu quả vào loại bậc nhất.

.

MindMap Leader Duc Quoc

.

Tôi đã xài FreeMind được một thời gian (từ khoảng 2005) , nhưng tới gần đây mới có thời gian tìm hiểu kỹ hơn các ứng dụng mind-mapping khác, và nhân tiện viết luôn bài này :-) .

(Beginner’s Guide to FreeMind: http://docstoc.com/docs/3428400/ )

Không cần dài dòng nữa, các ứng dụng Mind Map phổ biến trên PC là:

* Miễn phí:

– FreeMind (0.9.0 – http://freemind.sourceforge.net )

– FreePlane (1.2.20 – http://freeplane.sourceforge.net )

– Xmind (3.0.2 – http://sf.net/projects/xmind3/files/xmind3/XMind%203.0.2.200903221757/ )

– Vym (view your mind – 2.2.4 – http://sourceforge.net/projects/vym/ )

.

* proprietary thì:

– Xmind Pro (Xmind.net)

– MindManager (MindJet.com)

– Astah (Astah.net)

– iMindMap (ThinkBuzan.com)

– TheBrain (TheBrain.com)

.

Enjoy mind mapping :) ,

.

./.

About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in Reading, Skill. Bookmark the permalink.

1 Response to Mind-mapping tools

  1. Pingback: Vietnam Coast Guard rehearsal | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s